Izindawo zakho ezimbi

"Izindawo zakho ezimbi” es un texto escrito por Wayne Dyer publicado en 1976. Representa uno de los mejores libros de este género, debido a su contenido substancial. Aquí el autor expone todos esos aspectos de nuestra vida que nos han limitado y que de alguna u otra manera han cerrado muchas puertas. Por lo cual debemos revisarnos y aprender a manejar nuestras emociones.

Isifinyezo "Sezindawo Zakho Eziyiphutha":

Incwadi ethi "Izindawo zakho eziyiphutha" ihlelwe izahluko, ezisinikeza izihluthulelo zokuthuthukisa kakhulu izimpilo zethu, ezizochazwa ngezansi:

1.- Ukuzinakekela:

Lapha umbhali usichazela ukuthi isigameko ngasinye sempilo yethu yingakho kumele uphile ngokugcwele usuku nosuku. Ithi umuntu okhaliphile kumele ajabule futhi athole izimpendulo ezimsiza ukuthi axazulule izinkinga eziqhamukayo. Uveza nokuthi imizwa iwukusabela okungalawuleka.

2.- Ukuzithanda:

Kulesi sahluko, kubhekiselwa ekwaziseni okumelwe sibe nakho ngathi futhi singazivumeli ukuba sithonywe yilokho abanye abakucabangayo ngathi. Kufanele sincike ekuzithandeni kuphela, ngoba lokho kuyonquma uthando olunikeza abanye.

Kungase kukuthande:  Amandla ngaphandle kwemingcele

3.- Awudingi imvume yabanye:

Lapha kudalulwa iqiniso lokungavumeli imibono yabanye ukuba ikuthinte, njengoba lokhu akunakunquma isimo sakho sengqondo.

4.- Ikhefu nesikhathi esedlule:

Lapha umbhali usidalula ukuthi ukuba namalebula akusivumeli ukuthi sithuthuke, ngakho uma siqinisekisa ukuthi “yimi lo”, “ngazalwa nginje” sisuke sizibekela imingcele. Ngakho-ke, kufanele siqale ngento entsha, sishiye emuva kanye nalokho esasiyikho. Okufanele sikuqinisekise ukuthi sasinjalo kodwa sesishintshile saba ngcono futhi manje sengingumuntu omusha.

5.- Imizwa engenamsebenzi: umuzwa wecala nokukhathazeka:

 Kulesi sahluko umbhali uchaza ukuthi akusizi ukuphatheka kabi ngesikhathi esedlule, ngoba awukwazi ukukushintsha. Ngakho-ke kufanele ujabulele okusha. Kodwa ngendlela efanayo, umuntu akanakuphila osizini ngekusasa.

6.- Ukuhlola okungaziwa:

Umbhali uthi uma sizithemba singabhekana nanoma yisiphi isimo ezimpilweni zethu. Kufanele sibe nokuzethemba okwanele kokwazi umhlaba, siphume endaweni yethu yokunethezeka, sikholwe kuwe futhi ngaleyo ndlela ukwazi ukufeza yonke imigomo ozibekele yona.

 7.- Ukwephula umgoqo wemihlangano:

Lapha kubhekiselwa eqinisweni lokuthi akufanele sivumele abanye bachaze indlela yethu yokuphila, ukugqoka noma ukwenza. Ngoba sonke sihlukile futhi kuyohlale kukhona okukuchazayo futhi okungase kungajwayelekile kwabanye.

8.- Ugibe lobulungisa:

Kulesi sahluko umbhali uthi esikhathini samanje kunzima kakhulu ukufuna ubulungiswa. Ngakho-ke, akufanele sibambelele ekufuneni ukuxazulula zonke izinto, njengoba izwe aliqinisekile futhi kuyohlale kunezici ezingezinhle zokuphila.

Kungase kukuthande:  Cabanga futhi ucebe

9.- Ukuqeda ukuhlehliswa:

Lapha sikhuluma ngokuhlehliswa, lapho sihlala sibeka izaba zokuqala noma zokuqeda iphrojekthi ethile esinayo. Umbhali uthi kufanele ngaso sonke isikhathi sizame ukuqeda esikuqalile.

10.- Memezela ukuzimela kwakho:

Kuye kwabanye kukwenza ube sengozini, akukuvumeli ukuthi ukhule futhi kukukhawulela kakhulu. Kufanele ubhekane nezinselelo futhi ufune ukuzimela, wenze izinto uwedwa, njengoba unamakhono namakhono akuvumela ukuthi ukwenze lokho.

11.- Sala kahle entukuthelweni:

Umbhali uthi ukuze siphumelele, kufanele sishiye intukuthelo nentukuthelo. Akukhona ukuzicindezela thina, kumayelana nokungavumeli lokhu kuthinte kokubili impilo yakho kanye nempilo yakho jikelele.

Ekugcineni, umbhali udalula uzakwabo, ukuthi umuntu ongenazo izindawo ezinephutha uboniswa kanjani:

  • Mamatheka naphezu kobunzima
  • Akazizwa ekhathazekile ngekusasa, noma edabukile ngesidlule sakhe, kodwa kunalokho uphila esikhathini samanje
  • Awudingi imvume yabanye abantu ukuze wenze okufunayo futhi ufeze izinjongo zakho.
  • Ungumuntu oqotho nothembekile
  • Uzimisele ukusiza abanye

Ukuhlaziywa:

"Ezindaweni zakho ezingalungile", umbhali usinikeza amathuluzi adingekayo ukuze ukwazi ukusinda empilweni, nomphakathi ozama ukukukhawulela futhi ukugcwalise ngobandlululo. Kodwa abalokothi bakutshele ukuthi unenketho yokuguqula indlela oyiyo futhi ulawule imizwelo yakho.

Ngaphezu kwalokho, umbhali ugcizelela ukuthi kumelwe sizithande thina kuqala futhi singakhathazeki kakhulu ngemibono yabanye, ngoba akekho ongasiqonda ngokugcwele.

Kungase kukuthande:  Abantu abanobuthi

Nakuba le ncwadi ishicilelwe iminyaka eminingi, Izindawo Zakho Ezingalungile iyincwadi, naphezu kweminyaka yayo, isabalulekile kakhulu futhi iwusizo olukhulu ekufundeni ukuphila kangcono nsuku zonke.

Ngendlela efanayo, kuthiwa kumelwe siqale sizithembe, silondeke kulokho esikwenzayo, futhi sizazise ngokwengeziwe. Ukuzifaka engozini kubalulekile ukuze sibe nakho okuhle futhi siphile ngokugcwele, ngaphandle kwemingcele.

Ngalo mqondo, "Izindawo zakho ezinephutha" yincwadi yokuzisiza etuswa kakhulu izazi zokusebenza kwengqondo, njengoba isinikeza uchungechunge lwezikhiye ezibalulekile zokuthuthuka komuntu siqu kanye nentuthuko emphakathini. Ilungele abantu abasha abanamaphrojekthi kanye nemigomo yokufeza, kodwa abangavikelekile kakhulu, okungabavumeli ukuba baqhubekele phambili, ngoba bayawazisa kakhulu umbono womunye.

Okokugcina, le ncwadi isinika amandla esicini sezengqondo ukuze kungabikho lutho olungakuthinta. Ngakho-ke kufanele ukushiye emuva emuva ukuze kunganqumi okwamanje, futhi unqobe, ufunde futhi uqhubeke uphila.

I-Verbatim icaphuna "Izindawo zakho ezinephutha":

“Abantu abenza kahle empilweni ngabantu abahamba befuna izimo abazifunayo uma bengazitholi bayazenza, bayazenzela.

“Nquma ukuthi yini oyifunayo ngempela, bese uqala ukufuna izindlela zokuyifinyelela, kungakhathaliseki ukuthi umhlaba wonke ufunani noma wenzani.”


Okuqukethwe yi-athikili kuhambisana nemigomo yethu yezimiso zokuziphatha zokuhlela. Okwamanje sisebenzela ukulungisa nokuthuthukisa okuqukethwe kwethu ngezinye izilimi.

Uma ungumhumushi ogunyaziwe ungasibhalela nokusebenza nathi. (isiJalimane, iSpanishi, isiFulentshi)

Ukuze ubike iphutha lokuhumusha noma ukuthuthukiswa, chofoza lapha.

I-Creative Stop
IK4
Thola ku-Inthanethi
Abalandeli Abakwe-Inthanethi
ukuyicubungula kalula
imanuwali encane
a ukwenza kanjani
I-TypeRelax
LavaMagazine