Oliver Twist Sommarju, Reviżjoni, Karattri u Aktar

Huwa rumanz ippubblikat minn Charles Dickens, li jirrakkonta l-ħajja ta’ tifel li jibqa’ orfni meta jitwieled. Bħallikieku dan ma kienx biżżejjed, jinsab taħt il-kustodja ta’ ħlejjaq li jittrattawh ħażin permezz ta’ trattament bla ħniena. Kompli aqra dan is-sommarju ta' Oliver Twist biex tkun parti mill-avventuri tiegħu.  

sommarju tal-brim oliver

Sommarju ta' Oliver Twist

Din l-istorja dwar il- ħajja ta' twist oliver. Jibda meta l-adolexxenti Agnes Fleming li kienet il-proġenitur ta’ Oliver. Li, traġikament ħalliena wara li għaddiet minn faqar estrem. Imma l-ewwel twelled it-tarbija f’dar ta’ xi Ingliż li taħdem għalih. Għalhekk, dan it-tifel iqatta’ s-snin bikrija tat-tfulija tiegħu f’dar għal tfal abbandunati.

Meta jagħlaq id-disa’ snin, jerġa’ lura fid-dar fejn twieled biex jaħdem. Imma dan ma damx wisq, peress li tkeċċa talli talab ftit aktar ikel. Jaħdem għal żmien qasir taħt l-ordnijiet ta’ qardar, madankollu l-ambjent aggressiv iġġiegħlu jaħrab lejn Londra. Fejn jibda l-iktar mument imsemmi fir-rumanz.

Jibda proprju fil-mument li jirrelata ma’ grupp ta’ żgħażagħ, li magħhom titgħallem li jisraq. Għax dan il-grupp huma ħallelin professjonali mgħallma mill-ħażen Fagin. Barra minn hekk Oliver, jasal għand il-gang permezz ta’ ħalliel żgħir ieħor imsejjaħ; Jack Dawkins u imlaqqam “The Rascal”.

Wara tant tiġrijiet ma’ dan il-grupp, jiltaqa’ mal-ewwel benefattur tiegħu, is-Sur Brownlow. Iżda mhux kuntenti b'dan kollu, Nancy u Sikes jirnexxilhom jirnexxu ħafna. Li jirnexxielu jneħħi lil Oliver mis-Sur Brownlow u jġibu lura għand il-gang. Allura Oliver huwa konvint bil-mod iebes biex jinvolvi ruħu f'heist kbir ieħor li qed jippjanaw.

Refuġjati f’dar tal-pajjiż u li fiha weġġa’. Minħabba din is-sitwazzjoni kollha, huwa proprju fejn jiltaqa’ mal-familja Maylie, li fortunatament jiddeċiedu li jipproteġuh u jagħtuh kenn. Minħabba dak li ġara lil dawn l-għedewwa ta’ Oliver, jingħaqad magħhom Edward Leeford. Min wara rriżulta li kien ħutu. Huwa wkoll dak li jaf l-identità vera tiegħu u minn fejn tassew ġej.

Dan il-karattru Leeford jippreferi li jissejjaħ Mr. Monks. Jagħmel dak kollu li jista' biex jeqred l-evidenza tar-relazzjoni tiegħu ma' Oliver. L-iskop ta’ dan kollu hu li jaħtaf il-wirt ta’ missieru. Madankollu, Nancy trid tpoġġi lill-Maylies fuq allert dwar ir-riskju billi tipprova tipproteġi lil Oliver mill-Monks.

Allura Fagin jordna lil Sikes biex iwaqqafha, billi jaħseb li se jiddenunzjaw lill-gang. Dan kollu jirriżulta f’Sikes joqtol lil Nancy. Ftit tal-ħin wara, huwa wkoll mejjet. Huwa Oliver Twist reviżjoni. Jibda b’kuntest li jiġi żviluppat, hekk kif jiġi skopert li Oliver huwa iben Agnes Fleming ma’ Edwin Leeford.

sommarju tal-brim oliver

Jirriżulta li kien l-uniku eredi tar-raġel miljunarju, iżda Agnes kienet ukoll oħt Rose Maylie. Għalhekk jirriżulta li Oliver huwa n-neputi taż-żagħżugħa. Permezz ta 'dan l-avveniment, kollox jiġi solvut għal Oliver, li huwa adottat mis-Sur Brownlow. B’hekk irnexxielu jikseb il-wirt ta’ missieru, bil-ferħ ibiddel il-kors ta’ ħajtu għall-aħjar.

Sommarju ta' Oliver Twist mill-Kapitoli

F’dan l-ispazju se nippreżentaw a sommarju ta’ Oliver Twist skont il-kapitolu. Fejn nitkellmu ftit aktar dwar il-karattri li jidhru f’dan ix-xogħol u nkunu nistgħu nsiru nafuhom ftit aktar fil-fond. Tista 'wkoll taqra sommarji oħra bħall- Sommarju ta' Eleanor u Park

Kapitoli 1 sa 7

F'dawn l-ewwel kapitoli tar-reviżjoni minn Oliver Twist. Se nitkellmu dwar it-twelid ta’ dan il-karattru u l-ewwel ġrajjiet tiegħu li seħħew. Dan kollu waqt il-koeżistenza tiegħu fl-orfanatrofju, li fih jirċievi biss trattament ħażin.

Nibdew billi ngħidu li Oliver Twist jiġi fid-dinja f’ospizju. Bħallikieku dan ma kienx biżżejjed, il-ħlas tagħha jattendu kirurgu u infermiera li hija alkoħolika. Hekk kif titwieled dan it-tifel sabiħ, ommu tmut. Ġib bħala konsegwenza, li huwa ttieħed f'post ieħor li jappartjeni għad-dar għat-tfal abbandunati. Għalhekk se jgħix ma’ tfal oħra u taħt il-kustodja ta’ mara anzjana ħafna.

Fuq dan is-sit, irnexxielu jibqa’ sal-ewwel disa’ snin ta’ ħajtu. Fir-rigward tas-Sur Bumble, il-marixxall jirritornah lura fl-orfanatrofju. Proprju fejn twieled, fejn il-kumitat jistipula li jrid jitgħallem sengħa u jkollu edukazzjoni tajba. Dawn it-tfal kuljum jirċievu t-tliet ikliet tagħhom fl-orfanatrofju, ikel li jikkonsisti f'poriġ. Dawn huma ppreparati bit-tisjir tal-ħbub tal-ħafur, li jħallu b'konsistenza ħafna inixxi.

ABarra minn hekk, minn din il-preparazzjoni msemmija hawn fuq, ukoll basla darbtejn fil-ġimgħa u l-Ħadd nofs roll. Madankollu, meta l-inqas jistenna, Oliver jiddeċiedi li jġib id-diżubbidjenza tiegħu u jeħtieġ porzjon doppju. Huwa għalhekk li jitpoġġa f’idejh il-kumitat fejn jinfurmawh li jekk ikompli b’dik l-attitudni jittieħed fuq il-forka. Hekk kif jgħaddi ż-żmien f’għodu mhux mistenni jpoġġu avviż fuq il-bibien tal-ospizju. Li fih "ħames liri huma offruti lil min jimpjega lil Oliver bħala apprendist."

Oliver Twist tiġbor il-karattri

Ir-raġel li jaħdem fis-servizzi tal-funeral, li jismu Mulej. Sowerberry, jeħodlu taħt il-ġwienaħ tiegħu. Li ma jimmaġinax hu li dak il-lejl stess, ikollu jiekol dak li l-kelb ħalla fuq il-platt tiegħu. Bħallikieku dan ma kienx biżżejjed u biex fuq kollox, se jorqod fost it-twiebet, biex b’hekk jibda ħajtu ttorturat meta rċieva trattament ħażin mill-assistent Noé Claypole. Barra minn hekk, jibda wkoll jipperċepixxi l-bżonnijiet tal-lokalitajiet kbar foqra. Li jwassalh biex ikun fiżikament xhud għal diversi oqbra.

F’ġurnata normali bħal kull oħra, Noah jibda joffendih u jdejjaqh, u jistaqsih mistoqsijiet ta’ mibegħda dwar is-sitwazzjoni ta’ ommu. Meta jilħaq il-mira tiegħu, Oliver jgħama lilu nnifsu bir-rabja u jibda jolqtu sakemm jaqa’ mal-art, jaqa’ zopp. L-impjegat domestiku flimkien mas-Sinjura Sowerberry malli jisimgħu l-istorbju, jidħlu fl-azzjoni. Jikkontrolla s-sitwazzjoni u jieħu Oliver għall-illokkjar fil-Kantina, Noah imbagħad jipproċedi biex jaħrab biex jirrapporta lis-Sur Bumble.

Li juri stagħġib, jara li Oliver ma jurix xi ftit ta’ biża’ lejh. Madankollu, jasal Sowerberry, li jikkawża swat immens lil Oliver, li jħallih magħluq il-ġurnata kollha bħala kastig. Dak li jġiegħel lit-tifel l-għada jippjana l-ħarba tiegħu minn dik id-dar u l-belt.

Kapitoli 8 sa 5

F'dan il-Blokk ta' kapitoli li jirreferu għall- sommarju tal-brim oliver, nistgħu nitkellmu dwar il-vjaġġ tiegħek u toqgħod f'Londra. Kif jgħallmuh jagħmel reati kontra r-rieda tiegħu u kif jirrifjuta b’mod sod li jimxi fuq il-passi ta’ dawk li jagħtuh il-kenn.

Dan iwassal biex imur Londra, fejn Oliver iqatta’ sebat ijiem bla tarf jivvjaġġa. Fejn se jiltaqa’ ma’ tifel tal-età tiegħu. Li jismu John Dawkins, li jgħidlu biex jivvjaġġa lejn Londra flimkien. Post fejn jidher, hemm anzjan rispettabbli ħafna li se jagħtihom dar u xogħol. Jibda l-vjaġġ u meta jibdew jaqsmu l-belt mudlama bil-lejl, minn toroq mimlijin swamp u wisq miżeri.

Jasal fl-aħħar f’dar fejn Oliver jiltaqa’ ma’ raġel anzjan Lhudi bl-isem ta’ Fagin, flimkien ma’ numru ta’ adoloxxenti. Li qed ipejpu u jixorbu bħallikieku kienu adulti. Biex jilħqu l-qofol tagħhom, jispiċċaw jixorbu tazza ġinn biex jorqdu sew. Wara li Oliver iqum, ix-xedaq tiegħu jinżel għan-numru ta’ xalpi mdendlin fil-kamra.

sommarju tal-ktieb oliver twist

Ukoll, tara żewġ persuni li jwieġbu s-sejħa ta 'The Trickster Dawkins u Carlos Bates. Jasal mis-suppost ġurnata tax-xogħol tiegħu b'żewġ handbags u diversi mkatar oħra. Min-naħa l-oħra, jara logħba li tiġbed l-attenzjoni tiegħu minħabba kemm hi stramba. Fejn is-subien jippruvaw jisirqu l-arloġġ jew il-kaxxa tat-tabakk mingħand il-Lhudi, mingħajr ma jinduna. Kien ilu li Oliver ilu maqful u wasal iż-żmien li jintbagħat fit-toroq. Biex twettaq dan l-allegat xogħol mas-subien l-oħra.

Jirrealizzaw il-mod kif jużaw biex jisirqu raġel xiħ, huwa meta jibda josserva kollox. Madankollu, is-subien jiġru, inkluż Oliver, iżda l-anzjan jarah. Li jibda jsegwih u fl-aħħar jinqabad mill-folla. Jirnexxielu jittieħed l-għassa minn pulizija fejn jgħaddi fuq ordni tal-imħallef. B’kollox u b’dak li ġara lis-Sur Brownlow, għandu d-dubji tiegħu li dan sar mit-tifel.

Hekk kif jidher xhud ġdid, Oliver jiġi ddikjarat innoċenti. Dwar dan, Brownlow jieħu d-deċiżjoni li jeħodlu f’daru stess. Fejn se jkollok ħsieb ta’ mara u dak li jkun meta ħafna jirrealizzaw u jirrealizzaw. Ta’ xebh kbir tiegħu ma’ wieħed mir-ritratti ta’ tfajla li tkun f’kamra. Mgħaġġbin, iż-żewġ subien jiġru biex jgħidu lil Fagin x’ġara.

Madankollu, jasal Guillermo Sikes, kompliċi ieħor tal-Lhudi, jibdew jargumentaw għax huma inkwetati. Jgħidu li jridu jkunu aktar kawti biex ma jiġux skoperti. Tibgħat lil Nancy il-ħabs biex tfittex aħbarijiet, li tkun waħda mit-tfajliet li jakkumpanjawhom meta jmorru jisirqu. Allura din it-tfajla tassigura li r-raġel it-tajjeb ħaha d-dar tiegħu. Jidher ċar li l-Lhudi għal dan irid jikseb lil Oliver bi kwalunkwe spiża.

Min-naħa tiegħu, il-bejjiegħ tal-kotba li huwa s-Sur Grimwing, iddeċieda li jmur id-dar ta’ ħabib tiegħu Brownlow. Peress li dan ir-raġel ma jafdax lil Oliver u bħala Brownlow irid iħallas għal xi kotba u jirritornahom lil oħrajn. Ukoll, huwa jagħtih is-suġġeriment li jibgħat it-tifel, għalhekk is-Sur Grimwing imħatri li Oliver mhux se jiggradwa. It-tifel għalissa jinstab ma’ Anita u Sikes li jaħtfuh fi triqtu lejn il-ħanut tal-kotba jieħu triq ħażina. Dan iwassal biex is-sinjuri għadhom jistennew li Oliver jiġi lura.

Kapitoli 16 sa 22

Biss f'din il-parti tal- Sommarju ta' Oliver Twist, jġiegħlu jipparteċipa f’diversi reati kontra r-rieda tiegħu. Li tagħti lok għal sensiela ta’ ġrajjiet traġiċi fil-ħajja ta’ Oliver.

movie oliver twist

Allura meta tasal lura fid-dar tal-Lhudi. Is-subien l-oħra approfittaw u ħatfu dak kollu li kien iġorr, il-flus, il-kotba u l-ħwejjeġ ġodda li kellu. Madankollu, jipprova jaħrab, iżda dawk l-antisoċjali żgħar jerġgħu jaqbduh. Iżda Anita tappoġġjah u tieħu naħa tiegħu. Minħabba dak li ġara qabel, il-marixxall Bumble jivvjaġġa lejn Londra. Għalhekk jirrealizza x’qed jiġri ma’ Oliver meta jaqra poster.

Jista 'jkun ta' interess tiegħek:  The Intermittents of Death: xogħol ta' José Saramago

Minbarra dan kollu, jintalbu aħbarijiet ta’ min jaf fejn jinsab, li għalih jiġi offrut premju mmerraq. U jmur ikellem lil Brownlow dwar Oliver mingħajr ma jkun hemm ebda kelma ta’ kompassjoni fil-konversazzjoni lejn it-tifel. Għalhekk ir-raġel jieħu d-deċiżjoni li ma jkun jaf xejn dwar it-tifel. Għal dan kollu, għal Oliver jqatta’ l-ġranet b’ħafna solitudni jew sempliċement akkumpanjat minn subien oħra li jġibu ruħhom ħażin. Li jfittxu biss li jkomplu jdgħajfu l-attitudni tiegħu biss biex hu jingħaqad mal-ġenb tagħhom.

Għal dan Fagin imur id-dar ta’ Sikes u Nancy biex jitkellem dwar in-negozju tagħhom. Fuq dan is-sit Sikes qed iwettaq serqa ta’ dar. Bil-problema li għandek bżonn tifel biex jgħaddi minn toqba. Dan kollu biex jiftaħ bieb, u għalhekk il-Lhudi jintroduċihom lil Oliver, iżda Sikes ma tantx hu konvint u jispiċċa jaċċetta. Aktar tard, l-għada filgħodu, bagħat lil Nancy għat-tifel. Ovvjament, din id-darba minn meta għamel il-parti tiegħu, jemmen li se jkollu ħafna aktar fiduċja fih.

Bla mistenni, il-ħabiba tagħha Nancy tieħu lil Oliver id-dar u tgħidlu li sfortunatament ma tista’ tagħmel xejn aktar għalih. Agħmel biss dak li qallek mingħajr ma tagħmel ebda skuża. Għalhekk Sikes jheddih b’revolver u jispiċċa jikkonvinċih. L-għada filgħodu jibda l-vjaġġ twil. Jiċċaqilqu f’karruni differenti, Oliver u Sikes biex jagħmlu l-vjaġġ tagħhom aktar komdu. Jirnexxielhom jaslu f’dar li m’għandhiex komunikazzjoni u li tinsab f’kundizzjonijiet deplorevoli sal-punt li tidher abbandunata.

Jiġi riċevut mill-kompliċi ta 'Sikes, li jibdew jippreparaw dak kollu li se jkollhom bżonn u jmorru fid-dar indikata. Jaqbeż minn fuq ħajt u jaqbad is-serratura. Li jġiegħel lil Oliver nervuż u jiddeċiedi li jitlaq, jitlobhom biex iħalluh, u għal dan Sikes jisħet lil-Lhudi. Madankollu, jirnexxielhom jgħaddu lit-tifel minn tieqa magħluqa tas-sink. Tagħtih l-ordni biex joħroġ iċ-ċwievet u jipproċedi biex jiftaħ il-bieb.

Madankollu Oliver jaħseb biex iqajjem l-allarm, huwa konvint minn dan, iżda qabel ma jkun jista 'jwettaq. Jidhru xi rġiel, tnejn biex inkunu eżatti, li jisparawh u ferruh. Dawn il-ħallelin kompliċi jġegħluh jerġa’ jgħaddi mill-istess tieqa. Imma huma biss jirrealizzaw li qed inixxi demm minn driegħ. Dawn il-ħallelin, meta jaraw hekk, jiddeċiedu li jfejqu lil Oliver u wara li jagħmlu dan jaħarbu ħaduh spiċċaw.

sommarju tal-brim oliver

Kapitoli 23 sa 31

F'din il - parti ta ' sommarju tal-brim oliver Jirrakkontaw il-ġrajjiet li jseħħu wara l-attentat ta’ serq fallut u l-konsegwenzi li ġġib magħha din is-serqa.

Filwaqt li s-Sur Bumble u s-Sinjura Corney, li hija d-direttur tal-ospizju, kienu ilhom flirting għal żmien mhux ħażin. Anzjana tinterrompihom biex tinforma lir-rettur li l-anzjana Sara kienet qed tbati għall-mewt. Imma xorta ma setax jagħmel dan bil-kwiet, peress li kellu jgħidilha sigriet.

Is-Sinjura Corney minnufih tmur taraha u kif kienet talbet l-anzjana, irnexxielha tgħidilha s-sigriet tagħha b’ħafna rimors. Li żmien twil ilu kien seraq ġojjell tad-deheb, mingħand omm Oliver fuq is-sodda tal-mewt, qal li kien imdendel ġojjell mal-qmis tiegħu.

Is-sieħba ta’ Sikes fl-aħħar jasal id-dar ta’ Fagin. U jinfurmahom li kellhom ħafna inkonvenjenzi u wieħed minnhom kien li kellhom iħallu lil Oliver f’foss. Ma kienx jaf jekk kienx għadu ħaj jew mejjet, peress li kienu qed isegwuhom u kellhom jinfirdu għax, skont hu, “Kulħadd irid joqgħod attent għal rasu fejn jidħol il-forka!”.

Il-Lhudi jidħol fit-Taverna tal-“Crips” li fiha jmur Sikes, jistaqsi jekk jafux xi ħaġa dwar iż-żagħżugħ Oliver. Għaliha ħadd ma jaf x'għandu jgħid u t-tweġibiet kollha li jġib huma negattivi. Barra minn hekk, jibda jistaqsi bil-moħbi dwar ċertu Monks u jgħidulu li jrid ikun se joħroġ hemmhekk. Wara dan jiddeċiedi li jmur id-dar ta’ Sikes.

Ladarba jasal id-dar ta’ Sikes, jistaqsi lil Nancy u jirrealizza li lanqas hi ma taf fejn tinsab iż-żagħżugħ Twist, u għalhekk jiddeċiedi li jmur id-dar. Meta jasal id-dar tiegħu, jiġi interċettat minn dan il-Patrijiet, fejn jargumentaw b’mod vjolenti u r-raġuni għal din it-tilwima hija xejn aktar u xejn inqas miż-żagħżugħ Oliver Twist.

sommarju tal-brim oliver

Monk jgħid lil-Lhudi li bil-ħin kollu li qatta’ maż-żagħżugħ Oliver, għadu ma biddilx lit-tifel f’ħalliel żgħir ta’ veru. U li minħabba fiha Twist inqabad, u ma kellhomx għażla ħlief li jkeċċuh mis-saltna kemm jista’ jkun malajr. Monks jaħseb li xi ħadd qed jismagħhom għax jgħid li ra d-dell ta’ mara mal-ħajt. Għalhekk Fagin iserrħu moħħu għal mument, u fl-aħħar jgħidu addio.

Is-Sinjura Corney u s-Sur Bumble jintrabtu. Is-Sur Bumble imur id-dar tal-funerali, meta jasal isib lill-assistent tiegħu Noé Claypole u lill-wejtress Carlota. It-tnejn kienu qed jieklu gajdri u flirtjar, li jwassal lill-marixxall biex jikkritika bl-aħrax is-sitwazzjoni, billi jgħid li inti diġà tlift id-drawwiet tajbin tiegħek.

Meta Sikes u Monks abbandunaw lil Oliver f’dak il-foss, matul dak il-perjodu li fih kienu qed jiġu ppersegwitati, l-impjegati, wara li ddiskutew is-sitwazzjoni. Indunaw li kulħadd kien jibża’ bl-istess mod, u għalhekk jiddeċiedu li jmorru lura d-dar.

Iż-żagħżugħ Oliver Twist jerġa’ jiġi f’sensih u jkun imweġġa’ u dgħajjef, jibda jimxi jagħti bi ksur u xokkanti. Jgħaddi mill-ġonna, jaqsam ċnut u fil-bogħod jara dar. Meta jasal fil-post, jinduna b’stagħġib kbir li hija d-dar li sigħat qabel kienu ppruvaw jattakkaw flimkien ma’ Sikes u Monks.

Meta jirrealizza dan, qed jippjana li jitbiegħed malajr kemm jista’ jkun, iżda meta jirrealizza li kellu jiffaċċja l-konsegwenzi, jiddeċiedi li jħabbat il-bieb. L-impjegati tal-imsemmija dar jiftħulha l-bieb u jirrealizzaw li hija waħda mill-ħallelin li kienet daħlet fid-dar għas-serqa ftit ilu. Jibagħtu wieħed minnhom isib lill-marixxall u tabib biex jattendi liż-żagħżugħ Oliver Twist li jinsab ferut. L-onorevoli tad-dar jitolbu li jiġu mċaqalqa għal waħda mill-kmamar tad-dar.

Dr Losberne jassigura li kulħadd fid-dar ikun tajjeb, ladarba jiġi kkonfermat l-istat ta’ saħħa ta’ kulħadd, jipproċedi biex jattendi l-persuna feruta. Iż-żagħżugħ Oliver Twist jidher li qed jirkupra malajr u tajjeb ħafna. Rosa, is-Sinjura Maylie jarawh dgħajjef u f’dik il-kundizzjoni u ma jistgħux jifhmu li dan it-tifel huwa wieħed mill-ħallelin. Rosa titkellem maz-zija tagħha u tagħmilha magħrufa li hi se tiddefendi f’ismu, u li taċċetta li tieħu ħsiebu. U dak li mhux se jingħata liż-żagħżugħ sakemm jiġi ppruvat il-ksur tiegħu.

sommarju tal-brim oliver

Iż-żagħżugħ Oliver Twist jerġa’ jiġi f’sensih, li għalih jipproċedi biex jgħidilhom it-tbatijiet kollha li għadda minnhom. Wara li ż-żagħżugħ itemm il-parti tiegħu mill-istorja, Dr Losberne joħroġ mill-kamra fejn hemm iż-żagħżugħ ferut. U jistaqsi lill-impjegati kollha fil-preżenza tal-marixxall jekk humiex kollha ċerti li t-tifel b’dik id-dehra anġelika hux parti mill-gang tal-ħallelin. Ftit tal-ħin wara jħabbtu l-bieb u jirriżulta li huma l-pulizija li ġew avżati mill-impjegati.

Dr Losberne jagħmel skuża għall-ferita tat-tifel, ħeba l-balal mill-pistola tal-qaddej. Biex finalment kollha jassumu l-innoċenza taż-żagħżugħ Oliver Twist. Wara li staqsa għal ftit madwar id-dar u li ħa diversi xorb likur. Il-pulizija jiddeċiedu li jitilgħu jaraw lil Oliver, u jgħidulu x’ġara.

Ladarba l-pulizija tkun sodisfatta bix-xhieda tat-tifel, tiddeċiedi li tirtira. B'hekk inħallu l-onorevoli tad-dar fil-kura ta 'Oliver mat-tabib. U li grazzi għall-kura kollha li ngħatat, irnexxielu jirkupra malajr ħafna.

Kapitoli 32 sa 40

Wara l-avvenimenti li seħħew fil-kapitoli preċedenti spjegati f'dan sommarju tal-brim oliverIl-kalma qabel tiġi l-maltemp:

Oliver jibda vjaġġ lejn Londra ma’ Losberne biex imur isellem lis-Sur Brownlow. Sabiex nirringrazzjahom għall-għajnuna u l-appoġġ kollu li ngħata, iżda dan ma jseħħx peress li meta jasal fid-destinazzjoni tiegħu jirrealizza li d-dar hija għall-bejgħ u s-Sur Brownlow kien beda vjaġġ lejn l-Indieni tal-Punent.

Għalhekk iż-żagħżugħ Oliver Twist jiddeċiedi li jibqa’ mal-onorevoli, u jibda jgawdi l-ħajja ġdida tiegħu magħhom. Wara żmien f’din id-dar, imorru f’dar tal-kampanja fejn jibda jistudja, jilgħab, jiddeċiedi wkoll li jakkumpanjahom il-knisja. Li jippermetti lil Oliver jibda jkollu ħajja ġdida ordnata u totalment b'saħħitha bħala tifel normali.

sommarju tal-brim oliver

Iżda dan iż-żmien ta’ kalma u trankwillità jiġi interrott għax Rosa timrad. U dan minħabba mixja li għamel fil-kampanja, kollox jindika li se jmut. Iżda bil-kura u l-attenzjoni kollha possibbli, jirnexxilu jirkupra ftit ftit. Tqum daqqa ta’ ħarta ġdida, u hi li Enrique Maylie, bl-intenzjoni kollha li jiżżewweġ, ikollu konversazzjoni ma’ Rosa.

Iż-żagħżugħa li hija adottata u ta’ oriġini umli, tispjega li minħabba d-differenza soċjali tagħhom, din ir-relazzjoni mhux se tiġi aċċettata u din l-għaqda ma tistax titħalla. Peress li jaħseb li jistgħu jiċħduh soċjalment. Minħabba dan ir-rifjut min-naħa taż-żagħżugħa, Enrique jiddeċiedi li jirritorna lura Londra.

Is-Sur Bumble, li diġà huwa miżżewweġ u li huwa d-direttur il-ġdid tal-Hospice, jagħmel id-dehra tiegħu, tilef il-ħin tiegħu bħala marixxall. Jidħol f’taverna, fejn jiltaqa’ ma’ raġel ta’ dehra stramba li jistaqsih dwar is-sinjura li għenet iwassal lil Oliver Twist.

Bumble jaħseb li għandu ċ-ċans li jiskopri s-sigriet li qed taħbi martu. U jagħmel appuntament ma’ dak ir-raġel ta’ dehra stramba, għall-għada r-raġel jipproċedi biex jagħtih indirizz u jinfurmah biex ifittex lill-Patrijiet.Diġà l-għada, imur id-dar tal-Patrijiet fejn jaslu għal ftehim malli kif a spiża tal-imsemmi segretezza.

Sara, omm Oliver, meta mietet, kellha f’idejha karta tas-self. Is-Sinjura Bumble, tirrakkonta s-sigriet li taħbi u li hu li l-mejjet kienet marret tirkupra midaljun tad-deheb. B’żewġ biċċiet tax-xagħar u ċurkett tat-tieġ, b’isem imnaqqax fuqha, li jkun “Ines.”

Jista 'jkun ta' interess tiegħek:  Looking for Alaska, ktieb ta’ John Green

Il-patrijiet jipproċedu biex iwaqqfu nassa fl-art, u mbagħad ikomplu jitfgħu l-ġojjell fix-xmara, li tgħaddi taħt id-dar. It-tlieta jagħmlu patt fejn jiddeċiedu li ma jispjegaw xejn li kienu jafu u x’ġara.

F'parti oħra tal-belt, Sikes huwa marid u jibgħat lil Nancy tmur id-dar ta' Fagin għal xi flus li Fagin għandu għalih wara li ilu 3 ġimgħat fis-sodda. Waqt li Nancy tkun id-dar ta’ Fagin, jasal Monks. Għalhekk jiddeċiedi li jaħbi wara l-bieb u inti tisma 'l-konversazzjoni li t-tnejn qed ikollhom f'dak il-mument.

Nancy terġa’ lura d-dar ta’ Sikes, u waqt li tippreparah biex jixrob, iddaħħal droga fix-xarba tiegħu biex hu jorqod u hi tista’ toħroġ. Ladarba jirnexxi, minnufih imur fid-distrett ta’ Rico biex jitkellem ma’ ċertu persuna dwar Oliver.

Ladarba tasal fil-post fejn kienet sejra, titlob li Miss. Maylie. Meta tagħmel dan, Nancy tipproċedi biex tgħidilha kollox dwar dak li kienet semgħet bejn Monks u Fagin. Inkluża l-parti dwar kif Monks kienu tefgħu l-evidenza fix-xmara li indikat l-identità vera ta 'Oliver.

Barra minn hekk, li grazzi għal dak li għamel, issa kellu ċans aħjar li jaħtaf, mingħajr ebda inċident, il-wirt taż-Żgħażugħ Oliver Twist. Li ladarba ħa l-kontroll tal-patrimonju tat-tifel, ried jarah umiljat fil-ħabsijiet ta’ Londra jew saħansitra jarah mejjet, bħal imdendel. Wara dan saħansitra sema 'l-Patrijiet isejħu lit-tifel "ħu".

U Rosa, tibża’ għall-ħajja taż-żagħżugħa, peress li rriskjat li tgħidilha kollox, tgħidilha li trid titlaq mid-dar fejn tgħix bħalissa. Li għandu jċedi dik il-ħajja kollha, u wkoll ma jinvolvix aktar ma dawk il-ħallelin. Iżda hi tirrifjuta għax hija tħobb lil Sikes. U mbagħad jerġgħu jagħmlu appuntament biex jiltaqgħu l-ġimgħa ta’ wara fuq London Bridge.

Kapitoli 41 sa 46

F’dan il-blokk ta’ sommarju tal-brim oliver, tiġi skoperta verità li kellha ħin mingħajr ma titkellem dwarha. U minħabba f’hekk, Nancy tipproċedi biex tieħu deċiżjoni li twassalha biex tibdel ħajjitha.

Rosa taf li għandha bżonn l-għajnuna, li għandha tfittexha, imma ma tafx ma’ min għandha tfittexha. Iż-żagħżugħ Oliver imbagħad jasal bl-aħbar li ltaqa’ mas-Sur Brownlow u tah l-indirizz tiegħu. Minħabba dan, Rosa tiddeċiedi li tmur fl-indirizz ta 'Oliver, mal-wasla hija rċeviet mis-Sur Brownlow.

Ladarba jidħlu fid-dar, Rosa tipproċedi biex tgħidlu dak kollu li ż-żagħżugħa Nancy kienet qalilha bil-moħbi. It-tnejn jiddeċiedu li jkunu ta’ għajnuna kbira għaż-żagħżugħ Oliver u biex iwettqu dik il-wegħda jridu jiksbu lil dan il-Patrijiet. Għalhekk jistennew l-appuntament li Rosa u Nancy stabbilixxew fuq London Bridge, biex hi tista’ tgħidilhom minn fejn iġibuha.

Filwaqt li l-avvenimenti deskritti hawn fuq iseħħu, avvenimenti oħra jseħħu x'imkien ieħor. Hekk kif Noé Claypole u Carlota jmorru l-belt ta’ Londra. Iżda mhux qabel seraq £20 mingħand is-Sur Sowerberry, mill-kexxun tal-dresser tiegħu.

Ladarba jaslu fil-Belt ta’ Londra, joqogħdu fil-taverna “The Cripples”, li hija frekwentata mill-ħallelin kollha ta’ din il-belt. U meta l-biċċa l-kbira tan-nies ta' l-imsemmija taverna jsiru jafu li ġejjin mill-għalqa tad-dwieli, jiġu spjunati.

Dan jasal sa widnejn Fagin. Min javviċina lil qal taverna u jismagħhom jirrakkontaw dak kollu relatat mas-serqa li wettqu fuq is-Sur Sowerberry. Jisma’ wkoll dwar l-intenzjonijiet ta’ Noè, li jkun l-akbar ħalliel u l-aktar rikonoxxut. F’dak il-mument interessat fil-kliem li qal it-tifel, il-Lhudi jiddeċiedi li jintervjeni.

Imbagħad joffrilhom ftehim mmerraq, fejn joffri li jgħinhom u flus bi skambju li jaħdmu għalih. U l-ewwel missjoni hija li jaslu għall-għan tagħhom. Dan l-objettiv se jiġi skopert aktar tard. Fl-aħħar huwa l-jum miftiehem tad-data bejn Nancy u Rosa. Iżda meta Nancy tiddeċiedi li titlaq minn darha, Siker issakkarha u ma tħallihiex toħroġ. Fagin li hu preżenti ma jafx fejn sejra Nancy u dan jinkwietah. Jaħseb li forsi għandu raġel ieħor u li minħabba f’hekk jista’ jużah bħala għażla ta’ ħarba kontra Sikes.

Fagin ma kellux tħossok tajjeb dwar din is-sitwazzjoni, għalhekk titlob lil Noah biex isegwiha, kull fejn tmur. Allura x'jiġri l-għada u jħallu lil Nancy tmur għall-appuntament skedat li jmiss. Sikes ma jerġax lura sas-sebħ, u għalhekk jieħdu l-opportunità biex jispjunawha mingħajr ma hu jaf. Imbagħad Noah imur warajha meta Nancy tistaqsih għad-data miftiehma tagħhom.

Darba fuq London Bridge, jiltaqgħu kollha, kemm Nancy, it-Tabib u Rosa. Jiddeċiedu li jitkellmu f’post aktar imwarrab, peress li fejn qegħdin ikunu taħt il-ħarsa ta’ ħafna nies. U Nancy tibża’ li qed jarawha, għalhekk jiddeċiedu li jinżlu xi taraġ li hemm ħdejn il-pont.

Fid-dell tal-pont imsemmi, jibdew il-konversazzjoni. Li ma jafx hu li l-ispjun jista’ jismagħhom minn fejn hu, żona fil-qrib. U jirrealizza li Nancy ittradithom kollha, Sikes, Monks u kull min kien involut f’dik is-sitwazzjoni ħlief il-Lhudi.

Nancy titkellem magħhom dwar kollox, anke tgħidilhom fejn jistgħu jsibuh. Jiddeskrivi l-lukanda u r-raġel li għandu tikka ħamra f’għonqu, li tidher qisha ħruq. Kemm Sara kif ukoll it-Tabib jitolbuha titkellem dwar il-Lhudi wkoll, iżda ż-żagħżugħa Nancy tirrifjuta.

Għal darb’oħra jitolbu lil Nancy biex toħroġ minn hemm, ma terġax lura magħhom, biex titbiegħed minn dawk il-ħallelin kollha. Jissuġġerixxu li tmur barra u anke toffrilha l-flus, iżda tirrifjuta b'mod ċar. Noé, li kienet qed tisma’ l-konversazzjoni kollha u li kienet l-ispija assenjata lil Nancy, tiġri biex tinforma lil Fagin. 

Kapitoli 47 sa 53

F'din il - parti ta ' sommarju tal-brim oliver Se jiżvolġu diversi avvenimenti li se jagħtu twist kbir lill-plott. U diversi azzjonijiet ta 'karattri varji se jikkawżaw sensiela ta' sitwazzjonijiet:

Noé jasal għand Fagin u jgħidlu dak kollu li ntqal f’dik il-konversazzjoni u jinfurmah li Nancy kienet biegħethom kollha. Il-Lhudi jipproċedi biex jgħid lil Sikes ġdid, u jġiegħel lil Noè jikkonferma l-istorja kollha dak li qal. Sikes irrabjat lura d-dar u jsib lil Nancy.

Jibda jargumenta magħha, saħansitra jilħaq daqqiet u sfortunatament b’waħda minn dawn id-daqqiet magħmula b’daqqiet joqtolha. Meta jinduna x’għamel, jaħrab fl-għalqa u jiddeċiedi li jaħbi. Imma meta jisma’ l-aħbar li qed ifittex lill-qattiel maħrub taż-żagħżugħa Nancy, jiddeċiedi li jirritorna l-belt ta’ Londra.

Is-Sur Brownlow jimpjega grupp ta’ rġiel biex jinvestigaw, isibu u jġibu lill-patrijiet id-dar. Biex dan ir-raġel jgħid dak kollu li jaf, mingħajr ebda sigriet involut, u fl-aħħar jitgħallem il-verità dwar Oliver.

Meta dawn l-irġiel fl-impjieg tas-Sur Brownlow isibu Monks, huma jieħdu lilu dar. U kollox huwa skopert, ukoll li ismu veru huwa Eduardo Leeford, missieru kien ħabib antik ta 'Brownlow. Kien iżżewweġ żgħir ħafna, fatt li ma tantx dam minn meta telqu lil xulxin minħabba d-differenza kbira fl-età.

Eduardo u ommu jitbiegħdu u jiddeċiedu li jmorru l-Ewropa. Wara dan missieru jibda ħbiberija ma' aġent marittimu, l-imsemmi aġent huwa diġà rtirat. Jinforma lil Brownlow li kien ġie skreditat u fqir ċertu familja. Barra minn hekk, jagħti lil ħabib tiegħu ritratt ta’ mara żagħżugħa li ried jaħrab magħha, li kien iħobb.

Minħabba problemi tal-familja, irid jitlaq lejn l-Ewropa b’urġenza, u sfortunatament hemmhekk jaqa’ fis-sodda minħabba mard u jmut. Is-Sur Brownlow jibda jsib lit-tfajla li ħabibu kien inħobb magħha. Iżda diġà huwa impossibbli, għax ma jistax isibha u l-familja tat-tfajla tinformah li kienet telqet għal vjaġġ.

Imbagħad omm Eduardo ssir taf bil-mewt tal-eks żewġha. Li jħalli ċertu testment fejn jibbenefika lill-aħwa tal-istess. Dan it-testment ġie meqrud mill-Patrijiet – Eduardo u minn ommu. U anke investigat, sab u ħeba l-evidenza kollha. Li setgħu jirrelataw ma’ Oliver Twist u li dan tal-aħħar jista’ jkun relatat ukoll mal-imsemmi wirt.

Is-Sur Brownlow jġiegħel lil Monks-Eduardo imur għand il-pulizija. Jagħti kelmtu u li se jgħid il-verità kollha dwar il-fatti kollha li jduru madwar iż-żagħżugħ Oliver Twist. Anke tal-atti u serq kollu li kien wettaq dan il-grupp ta’ ħallelin. Imbagħad ilkoll joħorġu jfittxu lill-qattiel ta’ Nancy, jiġifieri Sikes.

U hekk tibda l-persekuzzjoni ta’ dan il-grupp ta’ ħallelin. Il-Lhudi, jew kif kien magħruf ukoll bħala Fagin ġie arrestat mill-pulizija. Flimkien mal-ħallelin l-oħra taħt il-kariga tiegħu f’maħżen vojt u abbandunat. Sikes jidher mix-xejn ifittex kenn.

Iżda wieħed mis-subien li kien trabba ma’ Nancy u għalhekk iħobbha, jibda argument li jispiċċa fi ġlieda ma’ Sikes. Dan it-tifel jibda jgħajjat, jitlob l-għajnuna u jakkużah li hu l-qattiel ta’ Nancy u l-attenzjoni tal-popolazzjoni taqa’ fuq Sikes, li hu miġrub mill-imsemmija folla.

Sikes iħoss il-bżonn li jaħrab, għalhekk jitla’ fuq saqaf. Jaqbeż minn saqaf għal saqaf jipprova jaħrab fuq ħabel li ma jintlaħaqx mill-folla. Iżda sfortunatament għalih, jitlef il-bilanċ u jaqa’, jgħajjat ​​mal-imsemmi ħabel u jispiċċa jiddendel bl-istess ħabel li kien jaħrab.

Oliver jivvjaġġa ma’ kull min hu involut f’dan il-plott kollu lejn belt twelidu. Wara dawn l-avvenimenti kollha, is-Sur Brownlow jagħfas lil Eduardo - Monks biex jerġa' jgħid il-verità tal-oriġini taż-żagħżugħ Oliver Twist.

Jirrakkonta l-fatti kollha mill-kitbiet u t-testment li kien ħalla missieru, li ħallew lil omm Oliver u lil ibnu bħala werrieta veri. U kif hu u ommu ħarqu l-evidenza kollha flimkien mat-testment li kien xhieda tad-deċiżjoni ta’ missieru.

Jista 'jkun ta' interess tiegħek:  Sommarju tal-Vini Miftuħa tal-Amerika Latina u aktar

U jitkellem ukoll dwar kif in-nannu taż-żagħżugħ Oliver Twist, jiġifieri missier Inés, omm Oliver. Kif ħarab ma’ uliedu minħabba l-għajb kbir li kienet ikkawżat Inés u għalhekk jabbandunaha d-dar. Huwa kien konvint li hija kienet wettqet suwiċidju, hi tmut minn tant dwejjaq.

Wara dan kollu, huma jfittxu lill-oħrajn involuti, is-Sur Bumble u martu, jiffaċċjaw Monks. Jispiċċaw jistqarru li warrbu l-ġojjell tad-deheb li kien ta’ Inés, fejn spjegat l-identità vera taċ-ċkejken Oliver. Hemmhekk jinstab ukoll li Ms. Rosa kienet l-oħt ċkejkna ta’ omm Oliver, u b’hekk għamlitha iz-zija tat-tifel żgħir.

Għal din ir-raġuni Enrique Maylie, li kien ħaseb li jsir qassis, jerġa’ jitlob idha, jiġifieri ż-żwieġ. Għalhekk, billi jaf l-oriġini vera tiegħu u li mhux se jkun hemm problemi fil-futur, jaċċetta.

IL-Lhudi, magħruf ukoll bħala Fagin, li jinsab il-ħabs, u li diġà nstab ħati u għandu sentenza tal-mewt. Iżda qabel ma jiġri dan, is-Sur Brownlow u ż-żagħżugħ Oliver jitolbu permess biex iżuruh. Meta jagħmlu dan, jitolbu l-għajnuna tagħhom biex isibu l-karti fejn huma elenkati l-benefiċċji kollha tat-tfal.

Jaqbel u jgħidilhom fejn huma dawk id-dokumenti u li s-Sur Monks - Eduardo talbu biex jaħbihom. Biex ħadd qatt ma jsir jaf il-verità. Biex jingħalaq ir-rumanz, iż-żagħżugħ Oliver huwa definittivament adottat mis-Sur Brownlow. B’hekk tagħti dar vera lid-dar li jixirqilha, iż-żagħżugħ Oliver Twist.

Naraw ukoll kif Rosa Fleming u Enrique Maylie jiżżewġu. Fejn is-Sinjura Maylie toqgħod magħhom tgħix. Diġà laħqet il-qofol tar-rumanz kollha se jgħixu fl-istess belt u popolazzjoni. Allura Oliver jikber imdawwar mill-familja u l-ħbieb tiegħu.

U b’hekk nikkonkludu b’din il-plott mill-isbaħ ta’ dan ir-rumanz kbir, fejn jiġu riflessi diversi aspetti u s-soċjetà bi saffi soċjali. Aħna nagħmlu dan sommarju tal-brim oliver sabiex tkun tista’ tgħaqqad iktar ma’ dan ix-xogħol letterarju.

Ġeneru tax-Xogħol minn Oliver Twist

Dan ix-xogħol tal-letteratura Ingliża huwa ktieb li ħalla impatt kbir. Jagħmel referenza għal kritika qawwija lejn is-soċjetà. Fejn il-kbir Awtur ta’ dan ix-xogħol juri f’kull paġni tiegħu dawk id-difetti kollha li fih. U jagħmel dan permezz ta’ dożi ta’ umoriżmu u ħżiena.

Ir-rumanz huwa ambjentat fid-dinja tal-ħajja baxxa fit-toroq fl-Ingilterra fi żmien Victoria. Jippruvaw jaqbdu b’mod konkret, preċiż u trasparenti l-kuntrast bejn l-istrat soċjali differenti. Matul dak il-perjodu li fih jgħixu f’dak in-nazzjon.

F’din ix-xogħol letterarju, il-kriminalità hija riflessa wkoll. L-abbuż tat-tfal, is-sopravivenza tal-aktar dgħajfa, l-adattament li jridu jagħmlu biex jgħixu f'dik is-soċjetà.

Ukoll, ir-regħba murija minn xi wħud mill-karattri f'termini ta 'poter u flus. U li minħabba fiha jiddeċiedu li jinjoraw ħafna atti krudili, biss biex ikollhom it-tnejn. Iżda hekk kif din il-parti skura tidher bħal din, tara wkoll il-qalb tajba, il-ġenerożità, u l-empatija ta’ ħafna karattri oħra tul il-plott.

Dan huwa dak li jrid jaqbad Charles Dickens, li jagħmel b’suċċess kbir u li nuruh f’dan sommarju tal-brim oliver. Għalhekk m’hemmx dubju li dan ix-xogħol mill-isbaħ jittratta numru wiesa’ ta’ suġġetti u jippreżentalna wkoll diversità kbira ta’ karattri.

Karattri minn Oliver Twist 

Hawnhekk se nħabbru l-karattri kollha tal- oliver twist storja. Nies interessanti f’dinja ta’ intriċċi, mibegħda u tradiment. Se nkunu qed nagħtu l-aktar rilevanti minn kull wieħed minnhom, dak li jikkaratterizzahom u jiddistingwihom minn xulxin.

 1. Oliver Twist: Huwa l-protagonist ewlieni ta’ din il-plott li jġib ismu stess. Għalhekk fl-ambjent tiegħu, huwa mimli tradiment, abbuż, trattament ħażin. U jagħti lok għal stejjer oħra li jdawru l-karattri l-oħra. Huwa għaddej minn orfni għal orfni. Kif ukoll apprendist ħalliel u fl-aħħar u bħallikieku dan ma kienx biżżejjed iżda mistħoqq ħafna u ġust mal-eredi miljunarju.
 2. Agnes: Hija omm Oliver li minħabba l-faqar estrem tagħha tmut billi welldet l-uniku tarbija tagħha.
 3. Leeford: Kien missier Oliver u Monks, jimrad u jmut Ruma u jħalli l-wirt kollu tiegħu lil Oliver.
 4. Mr Bumble: Huwa x-Xeriff li jieħu ħsieb l-orfanatrofju u li se jkun dak li jibda jittratta ħażin lil Oliver. Għalhekk, se jkompli jipproċedi kontrih għal dejjem. Huwa wkoll wieħed minn dawk li jaħbi s-sigriet tal-identità vera ta’ Oliver. Jirnexxielu jkun direttur tal-Orfanatrofju u meta jixjieħ isir wieħed mill-inkwilini tagħha.
 5. Noé Claypole: Huwa l-assistent fin-negozju tas-servizzi tal-funeral fejn Oliver se jmur jaħdem. Imbagħad, aktar tard ikompli jsir ħalliel, li jkun parti mill-grupp ta 'thugs tal-jNisma lil Fagin. Huwa wkoll l-ispjun inkarigat biex isegwi lil Nancy, li huwa wieħed minn dawk involuti fil-mewt tagħha.
 6. Fagin: Huwa Lhudi antik li jmexxi l-grupp ta 'subien u ħallelin żgħażagħ, u jgħallimhom iwettqu reati. Oliver jaqa’ f’idejh meta jasal Londra, u jġiegħlu jisraq u jingħaqad mal-grupp. Huwa l-kompliċi ta’ Monks u Sikes, li aktar tard jispiċċaw fuq il-forka.
 7. Juan Dawkins: It-"Trampista" (f'xogħlijiet oħra tradotti "El Pillo"). Huwa ħalliel imwettaq u l-aktar tas-sengħa tal-gang, li jwassal lil Oliver lejn Londra u jgħaqqduh ma 'Fagin.
 8. Mr Brownlow: Huwa l-Mulej li f’żgħożitu kien ħabib ta’ missier Oliver. Il-ħajja f'daqqa u serqa sorpriża se tpoġġih f'relazzjoni mat-tifel. Fid-dar tiegħu Oliver huwa ferut meta jipprova serqa falluta, li hu se jgħin matul l-istorja u mbagħad jadotta.
 9. Nancy: Hija waħda mill-bniet fil-gang ta 'Fagin. Hija dejjem se tkun fuq in-naħa tat-tifel u dan se jqanqal l-avvenimenti kollha għal Oliver u kontra tagħha nfisha. Normalment hija ħabiba bla kundizzjoni sal-punt li tagħti ħajjitha għalih.
 10. Guillermo Sikes: Huwa ħalliel żgħir u kompliċi ta' Fagin. Huwa se juża Oliver f'wieħed mis-serq tiegħu. Huwa l-maħbub ta’ Nancy li se jispiċċa joqtol.
 11. Rosa Maylie: Hija se tkun iż-Żgħażagħ li se tgħin ukoll, dejjem tafda lil Oliver tul id-dramm. Il-mogħdijiet tagħhom jaqsmu meta jippruvaw jisirqu d-dar fejn tgħix. Fl-aħħar nett, se jiġi żvelat u jkun magħruf li hija oħt iż-żgħira ta’ Inés, omm Oliver, u iz-zija ta’ Oliver.
 12. Monks-Eduardo Leeford: Huwa matul l-istorja karattru misterjuż li jiskemi kontra t-tifel mid-dellijiet. Jiġi skopert li huwa ħutu Oliver u kien qed jagħmel dak kollu possibbli biex jiżgura li Oliver ma jżommx il-wirt tiegħu. Anke għall-mewt ta 'Oliver jekk meħtieġ biex isalva l-wirt tiegħu.
 13. Sinjura Mann: kienet mara ħażina ħafna, despotika u krudili. Min kien inkarigat mit-tfal kollha orfni u minn dawk li intimaw b’mod krudili. anke Oliver jittrattah b’tali mod li jidher li hu nieqes minn sentimenti.
 14. Is-Sinjura Bedwin: Hija l-mara tas-Sur Brownlow li tilqa’ lil Oliver f’darha b’imħabba u rieda tajba u tittrattah bħallikieku kien iben. Persuna eċċellenti mimlija mħabba u kapaċi tieħu ħsieb Oliver fuq kollox.
 15. Is-Sinjura Maylie: Kienet mara li adottat lil Rosa u trattatha bħan-neputija tagħha.

Argument

Dan ir-rumanz huwa wieħed mix-xogħlijiet li fih. Huma twasslu biex jenfasizzaw il-modi partikolari ta 'speċifikazzjoni ta' nies reali u postijiet maħluqa minn immaġinazzjoni eċċellenti. Għal dan kollu wieħed mill-aktar kapitli b’saħħithom u li jimmarkaw din l-istorja tal- sommarju tal-brim oliver. iseħħ meta dan il-Guy jiddeċiedi li jiekol il-porzjon tiegħu tal-pranzu. Jiddeċiedi li jqum mis-siġġu u jimxi lejn is-Sur Bumble.

Min dak iż-żmien huwa d-Direttur u beadle tal-orfanatrofju. Oliver jurih il-platt kompletament vojt filwaqt li fl-istess ħin b’umiltà jitlobh jagħtih porzjon żejjed. Preċiżament dan, huwa wieħed miż-żminijiet li ġie inkwadrat l-aktar matul is-snin. Speċjalment fil-films u drammi li servew bħala adattament għal dan ir-rumanz. Min kien jimmaġina dak it-talba għal ikel addizzjonali.

Li għadha kif bdiet bħala logħba bejn it-tfal dwar min se jazzarda jagħmel dan dak il-lejl. Huwa pproċeda biex iġiegħel lis-surmast jgħaddi lil Oliver bħala apprendist lil Sowerberry, li kien impriża tal-pompieri. Li, huwa ħadem fis-servizzi tal-funeral, kiseb l-abbuż fiżiku u mentali ta 'Oliver, mingħajr ebda kompassjoni. Aktar tard se jiġġieled ma’ dan il-karattru u mbagħad jieħu d-deċiżjoni li joħroġ biex isib id-destin tiegħu fil-belt ta’ Londra.

Dan il-vjaġġ huwa wieħed mill-itwal li għamel Oliver dak iż-żmien. Fiha jiltaqa’ ma’ tifel li jeħodlu biex jieħu kenn fid-dar ta’ Fagin. Fejn ser ikollok kuntatt ma’ grupp ta’ snatchers tal-portmonijiet, prostituti, nies bla dar, fost tipi oħra ta’ nies tal-istess natura. It-tifel irid jitgħallem jgħix fit-toroq ta’ Londra, li huma ppreżentati. Il-kapitali tal-Ingilterra ssir sfida għal qalbu.

Charles Dickens

Dan l-awtur magħruf għal Ktieb Oliver Twist Jiġi fid-dinja fis-7 ta’ Frar 1812. F’Portsmouth – l-Ingilterra u jġib l-isem Charles John Huffam Dickens. Għal dak li kien, kittieb Ingliż importanti, awtur u wieħed mill-aktar rinomati fil-letteratura dinjija. Li kien għalliem eċċellenti fil-klassi tan-narrazzjoni, li fiha rnexxielu b’xi porzjonijiet ta’ sarkasm u ċajt. Iwassalha min-naħa tagħha għal kritika soc qawwijaial.

Nistgħu ngħidu li fix-xogħlijiet tagħhom enfasizzaw il-modi partikolari kif jispeċifikaw nies reali u postijiet maħluqa minn immaġinazzjoni eċċellenti. Wieħed minnhom huwa l-magħruf Oliver Twist; jew The Parish Boy's Progress huwa l-isem bl-Ingliż ta’ dan ix-xogħol u bl-Ispanjol huwa: Oliverio Twist. Li hija t-tieni rumanz tal-kittieb Ingliż Charles Dickens.

Madankollu, l-ewwel ġie ppubblikat bħala serial serialized kull xahar. Fil-kumpanija rinomata tar-rivista letterarja Bentley's Miscellany, li kienet immexxija minn Dickens. Matul is-snin, bejn Frar 1837 u April 1839. Barra minn hekk, kien l-ewwel dramm li kellu tifel bħala l-karattru prinċipali.

Tul l-eżistenza tiegħu, ix-xogħlijiet u l-istejjer tiegħu gawdew ħafna approvazzjoni. Għadhom qed jiġu stampati u aġġustati għaċ-ċinema llum. Min-naħa l-oħra, wieħed mill-modi kif isiru x-xogħlijiet kien il-kitba għall-bejgħ. Madankollu, ħafna mill-bnedmin lanqas biss kienu jafu jaqraw. U bilfors ma kellhomx biżżejjed flus biex jixtru ktieb.

Dan kien il-metodu applikat biex ikun jista’ jwassal ir-rumanzi tiegħu, li kien imxennaq b’ħafna stennija mill-qarrejja tiegħu. Għal dak li nbiegħu, kemm nazzjonali kif ukoll barra. Kompli aqra stejjer interessanti oħra bħal Is-sommarju tal-ktieb Il-Fwieħa


Il-kontenut tal-artiklu jikkorrispondi mal-prinċipji tagħna tal-etika editorjali. Bħalissa qed naħdmu biex nikkoreġu u ntejbu l-kontenut tagħna f'lingwi oħra.

Jekk inti traduttur akkreditat tista' wkoll tikteb biex taħdem magħna. (Ġermaniż, Spanjol, Franċiż)

Biex tirrapporta żball jew titjib fit-traduzzjoni, ikklikkja hawn.

Waqqaf Kreattiv
IK4
Skopri onlajn
Segwaċi onlajn
ipproċessaha faċli
mini manwal
a kif tagħmel
TypeRelax
LavaMagazine