តើតម្រូវការទិដ្ឋាការកាណាដាពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្វី?

ប្រសិនបើអ្នកនៅអាមេរិកខាងជើង ហើយចង់ធ្វើដំណើរពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយ សូមស្វែងរកអ្វីដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីទទួលបានទិដ្ឋាការកាណាដាពីសហរដ្ឋអាមេរិក។ តម្រូវការអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើហេតុផលសម្រាប់ការធ្វើដំណើរ និងអាស្រ័យលើសញ្ជាតិ។ ទិដ្ឋាការកាណាដាពីសហរដ្ឋអាមេរិក តម្រូវការសំខាន់មួយដើម្បីចូល… អានបន្ថែម

ឈប់ច្នៃប្រឌិត
IK4
ស្វែងរកតាមអ៊ីនធឺណិត។
អ្នកតាមអ៊ីនធឺណិត។
ដំណើរការវាងាយស្រួល
សៀវភៅដៃខ្នាតតូច
a របៀបធ្វើ
ប្រភេទសម្រាក
ទស្សនាវដ្តី Lava